Skip to content

EIENDOM

Eiendomstransaksjoner

Vi yter bistand til næringsdrivende i et vidt spekter av saker i tilknytning til fast eiendom, herunder leie, kjøp, salg og utbygging.
Les mer

Oppgjør

Det er viktig at oppgjør ved salg av eiendom gjennomføres på en trygg måte. Advokater ved hvert av våre kontor har konsesjon til å foreta oppgjør og tinglysing.
Les mer

Entreprise og håndverkertjenester

Vi har lang og bred erfaring med bistand i forbindelse med rådgivning og tvisteløsning til selskap som utfører oppdrag som reguleres av håndverkertjenestelov, bustadoppføringslov, eller Norske Standarder.
Les mer

Mangler og reklamasjon

Økonomiske krav som følge av mangler ved fast eiendom, uklare rettsforhold mm. utgjør en stor del av flere av våre advokaters portefølje.
Les mer

Ekspropriasjon og skjønn

Vårt firma bistår i ekspropriasjonssaker, særlig i forhold til stat og kommune. Ekspropriasjon innebærer tvungen avståelse av grunn og rettigheter, ofte i forbindelse med statlige eller kommunale utbygginger
Les mer

Plan- og bygningsrett

Som eier av fast eiendom vil du ofte komme i befatning med kommunale vedtak og bestemmelser som har direkte betydning for din eiendom.
Les mer

Tomtefeste

Det er i Norge et stort antall festeforhold. Fram til 1975 hadde vi ikke noen tomtefestelov. Da loven trådte i kraft var det ca. 300.000 – 350.000 festeforhold i Norge.
Les mer

Naboforhold og jordskifte

Gjennom løsningsbaserte forhandlinger bistår vi ved tvister i naboforhold, blant annet etter nabolov og eierseksjonslov, tvister vedrørende eiendomsgrenser og vedrørende særskilte rettigheter(servitutter) som veiretter mv.
Les mer

Erstatning

Pasientskade

Dersom du har fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging ved f. eks. et sykehus, kan du ha krav på erstatning.
Les mer

Yrkesskade

Hvis du har fått skade eller sykdom som følge av utførelse av arbeid, kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskader, arbeidsulykker og yrkessykdommer, gjelder det et objektivt ansvar …
Les mer

Trafikkulykke

Hvis du er skadet i en trafikkulykke har du krav på å få erstattet det økonomiske tapet som ulykken har ført til, både utgifter og inntektstap.
Les mer

Forsikringssaker

I mange skadesituasjoner foreligger det en forsikringsdekning som kan gi grunnlag for utbetaling etter en skade. Dette gjelder både ved personskader og skader på ting.
Les mer

Andre erstatningssaker

Hvis du er påført skade eller tap har du ofte krav på erstatning for ditt økonomiske tap. Ved trafikkulykker og arbeidsulykker har du krav på erstatning selv om ingen kan klandres for ulykken.
Les mer

Næring

Transaksjoner

Kontakt oss for bistand.
Les mer

Selskapsrett

Selskapsrettslige spørsmål av varierende art og kompleksitet oppstår nærmest daglig for de fleste selskapene som driver næringsvirksomhet.
Les mer

Insolvens og restrukturering

Våre advokater har betydelig erfaring innenfor insolvens og restrukturering, herunder bistand ved gjeldsforhandling, nedbemanning og om hele eller deler av virksomheten er besluttet solgt.
Les mer

Skatt

Våre advokater gir råd til klienter på planleggingsstadiet, det vil si gi råd om hvilken fremgangsmåte bør velges i forbindelse med kjøp, salg, omstrukturering av virksomhet …
Les mer

Kontrakt

Hensikten med kontrakter er å ivareta et selskaps behov og være tilpasset virksomhetens forretningsmodell og risikobilde.
Les mer

Konkursbobehandling

Her finner du vår oversikt over bobehandlinger.
Les mer

Privatrett

Arbeidsrett

Vi bistår arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettsspørsmål, og har kompetanse både innenfor det individuelle og kollektive fagfelt.
Les mer

Arv og Skifte

Vi har bred kompetanse innenfor alle juridiske problemstillinger knyttet til arv og dødsboskifte, og flere av firmaets advokater opptrer som bobestyrere enten ved offentlig eller privat skifte.
Les mer

Strafferett

Vi gir bistand i alle typer straffesaker, både generell strafferett og innenfor spesiallovgivningen, overfor enkeltpersoner og foretak.
Les mer

Økonomisk oppgjør

Ved separasjon og samlivsbrudd mellom samboere oppstår behov for avklaringer og avtaler om fordeling av alle verdier og gjeld.
Les mer

Barne- og barnevernsrett

Familieretten er et av de juridiske felt som de fleste mennesker opplever behov for hjelp til. Det kan ofte oppstå spørsmål knyttet til opphør av samliv, og planleggingen av hvordan man lever sammen …
Les mer

Back To Top
Search