Skip to content

PERSONVERNERKLÆRING

 

Behandling av personopplysninger i Advokatfirma Bull Årstad DA

Når du er i kontakt med oss, for eksempel som privatklient, som kontaktperson hos en selskapsklient, som sakkyndig, vitne i sak, arving, konkursdebitor, eller på annen måte involvert i sak/oppdrag relatert til vårt firma, jobbsøkende eller av annen årsak tar kontakt med oss, behandler Advokatfirma Bull Årstad DA personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn/anvendes, hvorfor vi gjør dette, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Advokatfirma Bull Årstad DA ved daglig leder Lars Kåre Pedersen Kontaktinformasjonen til Advokatfirma Bull Årstad DA er:

Adresse: Postboks 8, 4001 Stavanger

E-post: post@bullarstad.no

Telefon: +47 51 93 40 40

Organisasjons.nr.: 971 429 267

Daglig leder kan kontaktes på lkp@bullarstad.no

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Etablering av klientforhold og administrasjon av klientforholdet. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter. I tillegg er Advokatfirma Bull Årstad DA pålagt rettslige forpliktelser i forbindelse med etablering av klientforhold som hvitvaskingsloven § 4 (2) nr. 3, jf. §§ 17 og 18, og behandler da etter GDPR artikkel 6 (1) c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse).
 2. Sakshåndtering. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter.
 3. Informasjon om motparter og andre tredjeparter. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å løse innkomne saker mest mulig effektivt i samsvar med kommersielle hensyn og god advokatskikk. Ved behandling av særlige kategorier av opplysninger har behandlingen rettslig grunnlag i GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).
 4. Straffedommer og lovovertredelser. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), samt en systembetraktning av straffeprosessloven og reglene for god advokatskikk punkt 2.3.
 5. Bostyreroppdrag – konkursbo

Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken/oppdraget. Oppdrag tildeles av domstolen. Bostyrer skiller mellom behandling av personopplysninger som skjer innenfor rammen av advokatfirmaets normale virksomhet og behandling som skjer innenfor rammen av boets virksomhet.

Innenfor boets virksomhet er boet ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Boet behandler opplysninger om selskapets ansatte, ledelse, kreditorer, debitorer, aksjonærer, garantister, kunder, leverandører, revisor, regnskapsfører, men det kan også være personopplysninger om andre av betydning for oppdraget som for eksempel interessenter.

Vi behandler normalt opplysninger som navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, registreringsnummer for kjøretøy, bankopplysninger, lønnsinformasjon, helseopplysninger og annen informasjon relevant for bobehandlingen.

Behandlingen skjer med hjemmel i lov og/eller fordi det er nødvendig for å forfølge en oppgave av allmenn interesse eller som ledd i den myndighetsutøvelsen som håndtering av konkurssaken kan omfatte. Behandlingen kan også være nødvendig for å oppfylle en avtale, for eksempel dersom boet selger aktiva. Vi vil i mange tilfeller også kunne behandle personopplysninger etter en interesseavveining (behandlingen er nødvendig for å forfølge en berettiget interesse og denne interessen veier tyngre enn hensynet til den registrerte.)

 1. Bostyreroppdrag – dødsboer

Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken/oppdraget. Oppdrag tildeles av domstolen.

Bostyrer skiller mellom behandling av personopplysninger som skjer innenfor rammen av advokatfirmaets normale virksomhet og behandling som skjer innenfor rammen av boets virksomhet.

Innenfor boets virksomhet er boet ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Boet behandler normalt opplysninger om arvinger, stedfortredere og kreditorer, men det kan også være personopplysninger om andre av betydning for oppdraget som for eksempel interessenter. Opplysninger om avdøde faller ikke inn under personopplysningslovens virkeområde, men boet vil tilstrebe at også disse opplysningene behandles som om personopplysningsloven kom til anvendelse.

Vi behandler normalt opplysninger som navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, registreringsnummer for kjøretøy, eiendom, bilder, bankopplysninger, lønnsinformasjon, helseopplysninger og annen informasjon relevant for bobehandlingen.

Behandlingen skjer med hjemmel i lov og/eller fordi det er nødvendig for å forfølge en oppgave av allmenn interesse eller som ledd i den myndighetsutøvelsen som håndtering av konkurssaken kan omfatte. Behandlingen kan også være nødvendig for å oppfylle en avtale, for eksempel dersom boet selger aktiva. Vi vil i mange tilfeller også kunne behandle personopplysninger etter en interesseavveining (behandlingen er nødvendig for å forfølge en berettiget interesse og denne interessen veier tyngre enn hensynet til den registrerte.)

 1. Lagring/oppbevaring av saksdokumenter. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslige forpliktelse til arkivering av pågående og avsluttede saker.
 2. Fakturering. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter.
 3. Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjonom vår virksomhet. I denne sammenheng behandles navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen etter markedsføringsloven § 15 som regel privatklient eller kontaktperson hos en virksomhetsklient.
 4. Informasjon om potensielle klienter. I denne forbindelse behandles kontaktinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å ivareta kommersielle hensyn ved vår virksomhet.
 5. Kunnskapsforvaltning(f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker). Personopplysninger som behandles i denne sammenheng er personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å interne læringsprosesser og for å arbeide mer effektivt.
 6. Rekruttering. I denne sammenheng behandles CV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser fra referanser, interne vurderinger/intervjureferater, eventuelt personlighetstester og evnetester. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en avtale med den som søker stilling hos oss, dvs. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter en rekrutteringsprosess er avsluttet skjer dette på grunnlag av samtykke fra den som søker stillingen, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a.
 7. Sikkerhet. I denne forbindelse behandles logger på servere, avdekking, oppklaring og oppfølgning av sikkerhetshendelser mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at denne behandlingen er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet og hindre uautorisert utlevering av personopplysninger.
 8. Annen behandling

Vi behandler også kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere. Det rettslige grunnlaget for dette er avtale eller samtykke med leverandører eller samarbeidspartnere. Vi er opptatt av å ikke behandle data i større utstrekning enn det som er nødvendig.

 

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer eller overfører ikke personopplysninger videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer. Vi benytter oss også av IT- og saksbehandlingssystemer levert av tredjeparter, hvor personopplysninger vil behandles og lagres.

Advokatfirma Bull Årstad DA bruker videre databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. Slike tredjeparter som vi samarbeider med, har egne personvernerklæringer og egen praksis som de selv er hovedansvarlige for. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsregler.

Vi lagrer normalt ikke personopplysninger lenger enn 10 år fra saksavslutning.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du kan kontakte oss når som helst for å få informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg, og få informasjon om opplysningene eller behandlingen, og få utlevert eller korrigert dine personopplysninger, dersom du krever det.

Vi vil imidlertid være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg – og vil derfor be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg få tilgang til eller oppdatere personopplysningene.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi plikter å gi deg innsyn i, eventuelt slette og/eller rette dine personopplysninger uten ugrunnet opphold fra vi har mottatt din henvendelse, og senest innen 30 dager.

For behandling av personopplysninger som er basert på samtykke, vil du ha mulighet til å trekke tilbake samtykket hvis du senere ikke ønsker at behandlingen skal fortsette. Dette vil du kunne gjøre ved å benytte epostadressene ovenfor.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer i personvernerklæringen

Vi kan uten forvarsel endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Den siste versjonen vil alltid gjøres tilgjengelig på denne adressen/nettsiden. Ved vesentlige endringer vil vi legge ut en melding på nettstedet og/eller informere deg på annen måte.

 

Denne personvernerklæringen er ajourført pr. 20.12.22

 

Back To Top
Search