Skip to content

Oppdragsvilkår for Advokatfirma Bull Årstad DA

Gjeldende fra 10. mai 2016

1.  OPPDRAGET

Disse alminnelige oppdragsvilkår, sammen med en individuell oppdragsbekreftelse, heretter samlet ”Vilkårene”, gjelder for alle oppdrag mellom Advokatfirma Bull Årstad DA (”Advokatfirmaet”) og Advokatfirmaets oppdragsgivere (”Klienten”).

Vilkårene anses vedtatt av Klienten når de er mottatt av Klienten, herunder pr. e-post, og Klienten har hatt mulighet for å gjennomgå dem. Dersom Klienten ikke ønsker å vedta hele eller deler av Vilkårene, må Klienten gi umiddelbar tilbakemelding til Advokatfirmaet. Oppdraget vil da kunne bli avbrutt og påløpt salær vil bli fakturert. Ved gjentatte oppdrag for samme Klient vil Vilkårene gjelde med mindre annet blir avtalt ved nye oppdrag.

Dersom oppdraget blir avtalt utvidet eller endret på et senere tidspunkt, vil det utvidede/endrede oppdraget bli utført uten ytterligere bekreftelse.

Advokatfirmaets rådgivning ytes på bakgrunn av norsk rett. Eventuelle uttalelser om utenlandsk rett gis kun til informasjon. Oppdraget omfatter heller ikke skatte- eller avgiftsspørsmål med mindre dette uttrykkelig fremgår skriftlig i en egen bekreftelse.

Advokatfirmaet vil bestrebe seg på å ivareta Klientens interesser på best mulig måte. Oppdraget vil bli utført i samsvar med Advokatforskriften og fakturert i samsvar med Advokatforeningens salærveiledning.

2.  ETABLERING AV OPPDRAGET

Før arbeidet igangsettes vil Advokatfirmaet avklare om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at Advokatfirmaet ikke kan ta på seg oppdraget. Tilsvarende gjelder hvis nye motparter kommer inn i saken på et senere tidspunkt.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det bli foretatt identifikasjonskontroll i samsvar med hvitvaskingsloven.

Advokatfirmaet er undergitt reglene i hvitvaskingsloven og må derfor bl.a. innhente og oppbevare identitetsopplysninger for klienter.

Klienter får nødvendige rettigheter til å bruke skriftlig materiale som Advokatfirmaet leverer til klienten i forbindelse med oppdraget, men Advokatfirmaet har og beholder alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til materialet.

3.  GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET 

For alle oppdrag vil Advokatfirmaet utnevne en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført i samsvar med oppdraget, og herunder vurdere hvem som skal utføre deler eller hele oppdraget.

Advokatfirmaet benytter med mindre annet særskilt avtales, e-post som kommunikasjonsform i forhold til Klienten, også hva gjelder forhold omfattet av taushetsplikten.

Hvis ikke annet er avtalt, blir saksdokumenter lagret elektronisk og/eller i papirformat i minst 10 år etter sakens avslutning. Deretter vil dokumentene normalt bli makulert. Med mindre annet særskilt avtales, overleveres originale dokumenter til Klienten.

4.  SALÆR

Salærfastsettelse skjer primært med utgangspunkt i medgått tid og de til enhver tid veiledende timepriser. Ved endelig salærfastsettelse vil det i tillegg unntaksvis kunne bli utøvet et skjønn hvor det blant annet tas hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, hvor effektivt oppdraget er utført, de verdier saken gjelder, eventuelle særlige tidsfrister som gjelder for oppdraget og den eller de involverte advokaters erfaring og kompetanse. Salær vil bli beregnet fra første møte eller annen kontakt med Klienten om den aktuelle saken og frem til saken er avsluttet.

I forbindelse med starten på et oppdrag, vil klienten på anmodning få et estimat over honorarets størrelse, i den grad dette er mulig ut fra oppdragets karakter. Ellers vil den måte honoraret skal beregnes på, slik som de timepriser som vil anvendes, bli opplyst. I forbruker­forhold skal klienten gis opplysninger om honorarberegningen før arbeid påbegynnes.

Advokatfirmaet kan kreve at Klienten stiller forskudd eller får innvilget rettshjelpsdekning før arbeidet starter.

Advokatfirmaets gjeldende timepriser angis i oppdragsbekreftelsen. Advokatfirmaet forbeholder seg retten til å endre timeprisene også for påbegynte oppdrag. Advokattjenester er pålagt merverdiavgift med 25 % på både salær og visse eventuelle utlegg/omkostninger i forbindelse med saken. Advokatfirmaets priser er, med mindre annet er opplyst, oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

I tillegg til påløpt salær dekker Klienten alle Advokatfirmaet utgifter ved håndtering av oppdraget, herunder, men ikke begrenset til, rettsgebyr og andre gebyrer, kostnader ved innhenting av dokumentasjon og transport- og kostutgifter ved reise. Klienten kan få alle kostnader dokumentert om ønskelig. Med mindre annet er skriftlig avtalt, omfatter eventuelle estimater kun forventet salær eksklusive merverdiavgift og skal ikke anses bindende for Advokatfirmaet.

Ser Advokatfirmaet behov for eksterne fagkyndige, herunder utenlandske advokater, skal Advokatfirmaet be om Klientens godkjennelse før slike hyres. Når slike hyres, skal det skje for Klientens regning. Dette gjelder uten hensyn til hvorvidt tredjepartens honorar og utgifter faktureres direkte eller via Advokatfirmaet. Advokatfirmaet har ikke ansvar for tjenester eller råd gitt av konsulenter, eksperter, utenlandske advokater eller andre tredjeparter, selv om de er valgt og/eller instruert av Advokatfirmaet på Klientens vegne.

5.  FAKTURERING OG BETALING

Advokatfirmaet vil normalt fakturere opptjent salær løpende hver eller annenhver måned. Det kreves dog i utgangspunktet forskuddsbetaling ved større eksterne omkostninger.

Normale betalingsbetingelsene er netto 14 dager fra fakturadato. Advokatfirmaet kan også kreve at nye klienter betaler forskuddsbeløp knyttet til et oppdrag. Honoraret skal trekkes fra slikt forskuddsbetalt beløp ved manglende betaling av faktura eller mot betaling av siste faktura knyttet til oppdraget. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med forsinkelsesrentelovens bestem­melser.

Ved unnlatt betaling ved forfall kan Advokatfirmaet uten varsel innstille løpende arbeid for Klienten både i saken(e) hvis salær ikke innfris ved forfall og i andre saker. Advokatfirmaet kan ta betalt for tid påløpt i forbindelse med fakturering og oppgjør.

Advokatfirmaet forbeholder seg retten til å motregne krav mot Klienten i midler Klienten har på klientkonto.

Alle klientmidler som finnes hos Advokatfirmaet disponeres etter Advokatforeningens regler, og blir innsatt på klientkonti. Henførbare renter tilfaller klienten i samsvar med Advokatforeningens regler. Klienten har selv risikoen for eventuelt tap som måtte oppstå som følge av at innskudd på klientkonti ikke dekkes av den garantiordning som til enhver tid følger av banksikringsloven av 6. desember 1996 nr. 75.

6.  SAKSUTFALL – SAKSOMKOSTNINGER

Advokatfirmaets salær er ikke betinget av saksutfallet, og skal betales uavhengig av om saken avsluttes.

Selv om Advokatfirmaet har tilkjennegitt oppfatning om hva sakens utfall antas å bli, innebærer ikke det at Advokatfirmaet har noe rettslig ansvar for at dette resultatet oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan Klienten i tillegg til egne saksomkostninger bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger samt gebyr til retten. Dette er Klientens ansvar.

Dersom en rettssak ender med at Klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet blir satt lavere enn Advokatfirmaets salær, vil Klienten likevel måtte betale Advokatfirmaets fulle salær. Omkostningsoppgave som innleveres til retten setter ingen øvre grense for Advokatfirmaets salær.

7.  RETTSHJELPSFORSIKRING – FRI RETTSHJELP

Advokatfirmaet plikter å opplyse Klienten om eksisterende muligheter for offentlig rettshjelp og rettshjelpforsikring. Klienten plikter selv å opplyse til Advokatfirmaet om eventuelle forsikringsordninger som Klienten har, eventuelt be om bistand til å undersøke om en sak kan være dekningsmessig under en forsikring eller rettshjelpordning.

I den grad saken faller inn under ordningen med fri rettshjelp og klienten økonomisk sett oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, vil klientens kostnader til advokat bli søkt dekket gjennom regelverket om fri rettshjelp.  Ved fri rettshjelp påløper det også normalt en egenandel.

8.  KLIENTENS EGET FORHOLD

En forutsetning for forsvarlig gjennomføring av oppdraget er at Klienten så tidlig som mulig gir Advokatfirmaet alle opplysninger og all dokumentasjon som er eller kan være relevant for oppdraget. Klienten skal uten opphold oppdatere Advokatfirmaet ved endring av adresse, e-post adresse og telefonnummer. Klientens oppfyllelse på dette punkt er nødvendig for at saken skal kunne få det best mulige utfall, og er en forutsetning for at Advokatfirmaet skal kunne jobbe tids- og kostnadseffektivt.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra Advokatfirmaet, og Klienten må videreformidle henvendelser fra motparten og dennes advokat til Advokatfirmaet umiddelbart. Klienten vil få tilsendt kopi av all relevant kommunikasjon til og fra Advokatfirmaet.

9.  TAUSHETSPLIKT/PERSONOPPLYSNINGER

Enhver medarbeider i Advokatfirmaet har og skal overholde taushetsplikt med hensyn til opplysninger som mottas i forbindelse med oppdraget. For å kunne oppfylle Klientens interesser, tar Advokatfirmaet forbehold om å kunne gi taushetsbelagt informasjon til rådgivere, samarbeidspartnere eller andre som er engasjert i tilknytning til oppdraget.

Advokatfirmaet vil bruke elektronisk kommunikasjon (e-post) for å kommunisere med Klienten, motparter og andre involverte. Advokatfirmaet benytter profesjonelle leverandører av løsninger for antivirus og brannmurtjenester. Advokatfirmaet skal ikke ha ansvar for tap som følge av feil, mangler, hacking, virus, nedetid eller liknende som måtte oppstå i forbindelse med elektronisk kommunikasjon. Advokatfirmaet benytter ikke kryptering ved bruk av elektronisk kommunikasjon med mindre dette avtales særskilt.

Advokatfirmaet kan benytte Klientens navn som referanse ved markedsføring av Advokatfirmaets kompetanse med mindre Klienten skriftlig har reservert seg mot dette.

For å sikre kvaliteten på Advokatfirmaets tjenester, har Advokatfirmaet en felles database som inneholder samtlige dokumenter som utarbeides eller bearbeides av firmaets medarbeidere. Databasen inneholder også personopplysninger som forekommer i disse dokumentene. Personopplysninger vil inngå i databasen med mindre Klienten tar uttrykkelig forbehold om det. Et slikt forbehold kan også omfatte opplysninger av forretningsmessig karakter. Advokatfirmaet tar forbehold om å innhente personopplysninger om Klienten hvor det er nødvendig for saken. Advokatfirmaet kan sende ut informasjon til Klienten om seminarer, nye regler eller annet som Advokatfirmaet tror Klienten kan ha interesse av.

10.  RETTIGHETER OG OPPHAVSRETT

Advokatfirmaet og ansvarlig advokat beholder opphavs- og immaterielle rettigheter til alt som utarbeides av Advokatfirmaet i forbindelse med oppdraget. Advokatfirmaet kan benytte seg av resultater, maler og ideer fra oppdraget i andre sammenhenger, herunder men ikke begrenset til kurs, presentasjoner og oppdrag for andre Kunder. Klienten kan benytte mottatte eksemplarer av dokumenter mv. i samsvar med formålet bak oppdraget.

11.  ANSVAR, ANSVARSBEGRENSNING OG FORSIKRING

Advokatfirmaet er ansvarlig for den rådgivning som leveres, i samsvar med generelle norske rettsregler.

Ansvaret for Advokatfirmaet, dets partnere og ansatte er overfor Klienten eller andre som har mottatt rådgivning begrenset til tre ganger det salær som Klienten har betalt for rådgivningen som direkte forårsaket tapet. Ansvaret er uansett begrenset i art og omfang til det beløp Advokatfirmaets til enhver tid gjeldende ansvarsforsikring dekker.

Advokatfirmaet, dets partnere og ansatte er ikke ansvarlige for indirekte tap eller følgeskader, herunder driftstap, tap av data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Advokatfirmaet, dets partnere og ansatte hefter ikke for eventuelle feil begått av rådgivere som Advokatfirmaet har henvist klienten til. Heller ikke hefter Advokatfirmaet, dets partnere eller medarbeidere for eventuelle feil begått av underleverandører som Advokatfirmaet etter avtale med klienten har overlatt deler av utførelsen av oppdraget til.

Denne bestemmelse gjelder også ved eventuelt tap av klientmidler.

Eventuelle krav fra Klientens side bortfaller om ikke Klienten ovenfor Advokatfirmaet skriftlig reklamerer uten ugrunnet opphold etter at Klienten oppdaget eller kunne ha oppdaget kravgrunnlaget.

Oppdrag utført av Advokatfirmaet reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister kan kun bringes inn for norske domstoler.

12.  KLAGEADGANG

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Klienten har også anledning til å klage hvis man er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinær­organene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt  klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.

Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp.

Back To Top
Search