Skip to content

Hvis du har fått skade eller sykdom som følge av utførelse av arbeid, kan du ha krav på erstatning. Ved yrkesskader, arbeidsulykker og yrkessykdommer, gjelder det et objektivt ansvar, dvs. at det ikke kreves noen skyld hos arbeidsgiver eller den som har forårsaket skaden. Erstatningen skal dekke det økonomiske tapet som skaden har ført til, både utgifter og inntektstap. Hvis skaden har medført en medisinsk invaliditet kan du i tillegg ha krav på menerstatning. Det er lovpålagt med yrkesskadeforsikring for alle arbeidsgivere, og derfor vil det alltid være et forsikringsselskap som betaler erstatning etter en arbeidsulykke. Forsikringsselskapet plikter også å dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter for den som er skadet.

Vi bistår deg på alle stadier i erstatningsoppgjøret etter yrkesskader, i forhandlinger med forsikringsselskapet, ved valg av sakkyndige til å vurdere de medisinske skadene og ved beregningen av erstatningskravet. Vi representerer også skadelidte i tvister for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.

I tillegg til erstatningskravet vil mange ha krav på andre forsikringsutbetalinger etter yrkesskader, f.eks. forsikringer som dekker medisinsk invaliditet eller arbeidsuførhet.

Back To Top
Search