Skip to content

Som eier av fast eiendom vil du ofte komme i befatning med kommunale vedtak og bestemmelser som har direkte betydning for din eiendom. I den forbindelse er plan- og bygningsloven aktuell. Vi har lang erfaring med denne type saker og vi vil særlig påpeke:

· Utarbeidelse og vedtagelse av reguleringsplaner
· Reguleringsplaners innhold og rettsvirkning
· Rekkefølgebestemmelser
· Tiltak og søkeplikt
· Søknadsprosess og dokumentasjonskrav
· Kommunens saksbehandling
· Krav til tiltaket
· Dispensasjon
· Midlertidig forbud mot tiltak
· Ansvar, kontroll og tilsyn
· Ulovlighetsoppfølging
· Opparbeidelse av infrastruktur og refusjon
· Utbyggingsavtaler
· Erstatning og innløsning

Back To Top
Search