Skip to content

Hvis du er påført skade eller tap har du ofte krav på erstatning for ditt økonomiske tap. Ved trafikkulykker og arbeidsulykker har du krav på erstatning selv om ingen kan klandres for ulykken. Feilbehandling i helsevesenet eller skader oppstått som følge av vold gir også rett til erstatning. Det samme gjelder ved skader som skyldes uaktsomhet. Du kan også ha krav på erstatning for forsørgertap hvis du har mistet en nærstående.

Vår fagruppe for erstatningsrett har lang og omfattende erfaring med å bistå privatpersoner som er påført personskader, både fysiske og psykiske skader.

Vi representerer og gir råd til våre klienter på alle stadier av erstatningsoppgjøret – i forhandlinger med forsikringsselskap, Norsk Pasientskadeerstatning og andre skadevoldere. Våre advokater fører et stort antall erstatningssaker for domstolene i alle rettsinstanser.

I erstatningssaker vil skadelidte ofte ha krav på å få dekket utgifter til juridisk bistand av skadevolder og/eller det ansvarlige forsikringsselskapet. I tvister for domstolen vil de fleste også få dekket advokatutgifter gjennom sine forsikringer.

Vi bistår i blant annet følgende type saker:
Trafikkulykker
• Arbeidsulykker og andre yrkesskader eller yrkessykdommer
• Pasientskadesaker
• Legemiddelskader
• Voldsoffererstatningssaker og bistand til fornærmede i straffesaker
• Fritidsulykker
• Mobbesaker
• Erstatning for manglende oppfølging fra barnevernet og andre offentlige instanser
• Skader etter tjenestegjøring i forsvaret
• Personskadeerstatning etter flyulykker og andre transportulykker
• Erstatning ved kontraktsbrudd
• Forsikringssaker
• Erstatning ved mangelfull rådgivning

Som en del av vårt arbeid i personskadeerstatningssaker bistår vi våre klienter med å avdekke forsikringsdekninger som kan komme til anvendelse.

Les mer om våre tjenester innen forsikringsrett.

Back To Top
Search