Skip to content

Vårt firma bistår i ekspropriasjonssaker, særlig i forhold til stat og kommune. Ekspropriasjon innebærer tvungen avståelse av grunn og rettigheter, ofte i forbindelse med statlige eller kommunale utbygginger. I slike saker har den som må gi fra seg grunn som regel rett til å la seg bistå av advokat uten kostnader. Advokaten skal betales av den som skal gjennomføre inngrepet. Den som utsettes for ekspropriasjon, har krav på full erstatning. I mangel av avtale om erstatningsbeløpets størrelse, fastsettes erstatningen som regel gjennom et rettslig skjønn. Også i en slik skjønnssak har du krav på å få dekket utgifter til advokat fra den som skal gjennomføre inngrepet eller tiltaket. Vi har lang erfaring med denne type saker.

Back To Top
Search