Skip to content

Som rapporteringspliktig virksomhet er advokater forpliktet til å utarbeide en virksomhetsrettet risikovurdering, jf. hvitvaskingslovens § 7.

Ved utarbeidelse av risikovurdering må virksomheten sette seg inn i og vurdere:

  • overordnet risiko (risikofaktorer knyttet til bransjen som sådan)
  • analyse av egen virksomhet avdekke hvor man er (mest) sårbar for utnyttelse (interne risikofaktorer).

Det er innledningsvis i arbeidet nødvendig å kartlegge alle saker, og beregne hvor stor andel av virksomhetens portefølje som gjelder «transaksjoner» ihht. hvitvaskingslovens § 4 annet ledd bokstav c.

På generelt grunnlag viser tilsynsrapporter fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet at det skorter på kvaliteten på risikovurderingene.

Oppfølging av etterlevelsen av plikter etter hvitvaskingsloven er et prioritert felt for Tilsynet. I årsrapporten for 2022 fremgår at (sitat):

«Tilsynsrådet erfarer fortsatt grunnleggende mangler når det gjelder foretakenes virksomhetsinnrettede risikovurdering. Mangelfull risikoforståelse går igjen ut over evnen til å tilpasse rutiner og internkontroll til den faktiske risikoen og sårbarhetene i foretaket.»

Advokater må sette seg inn i hva som regnes som bransjens objektive risikobilde. Det forventes at man har gjort seg kjent med NRA (Nasjonal Risikovurdering.) Denne oppdateres annethvert år, sist i november 2022. NTAES utgir «indikatorliste» over mistenkelige transaksjoner for advokater. Til god hjelp i arbeidet er også Rundskriv fra Finanstilsynet (siste revisjon 4/2022), «Veileder til hvitvaskingsloven» og Veileder fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet.

Senest 10.mai 2023 utga Finanstilsynet et nytt rundskriv «Risikovurdering 2023», som gir det nyeste utrykk for tilsynets vurdering av risiko for de rapporteringspliktige. Rundskrivet omtaler blant annet særskilt risikobildet for advokater som driver låneformidling eller har konsesjon til å forestå oppgjør.

Sistnevnte rundskriv dekker risikobildet til flere yrkesgrupper og bransjer som utgjør mange advokaters kundegrupper. I så måte bidrar rundskrivet til å gi advokater enda bedre forståelse av hvor og hvordan hvitvasking og terrorfinansiering utøves i praksis. Dette er verdifull kunnskap som advokater kan ta med seg i rådgivning til sine kunder.

Rundskrivet beskriver også hvordan digitalisering har økt handlingsrommet til kriminelle aktører. Stadig flere advokatvirksomheter er opptatt av de digitale fremskritt, og har kunder innenfor bransjer som leverer teknologisk utvikling og innovasjon.

«Risikovurdering 2023» danner grunnlag for Finanstilsynets risikobaserte tilsynsvirksomhet og inneholder informasjon som forventes å inngå i rapporteringspliktiges risikovurderinger knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering.

Link til Rundskrivet finner man her https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2023/risikovurdering-hvitvasking-og-terrorfinansiering/

Kontakt:

Advokatvirksomheter og andre som trenger bistand med etterlevelse av hvitvaskingslovens bestemmelser kan kontakte advokat Angeline H. Riis for en uforpliktende samtale.

Angeline H. Riis
Advokat
Telefon: 90 59 67 40
Epost: ahr@bullarstad.no

 

Back To Top
Search