Skip to content

Forslag til Stortinget om «Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid 19»

Hovedformålet med lovforslaget er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet. Formålet med forslaget er å redde bedrifter som under normale markedsforhold vil være lønnsomme, for på den måten å redde arbeidsplasser og sikre verdier og fremstår således som et reelt alternativ til konkurs.

Loven vil være midlertidig og erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling.

Det er lovgivers intensjon at en gjennom omlegging av virksomheten (rekonstruksjon), herunder salg av hele eller deler av virksomheten, hvor også gjeldssanering og gjeldskonvertering inngår som en del av løsningen, skal kunne oppnå et grunnlag for fortsatt drift.

Det vil være slik at en kreditor skal kunne begjære åpnet rekonstruksjon. Dersom skyldneren selv begjærer åpnet rekonstruksjon, er det tilstrekkelig at virksomheten har eller vil få alvorlige økonomiske problemer. Det skal være enklere for skyldneren å få åpnet rekonstruksjon eller tilfellet er for en kreditor.

Det foreslås regler for finansiering av rekonstruksjonsforhandlingen med såkalt «superprioritet». Finansieringen skal sikres etter reglene om legalpant, dvs. at lån til finansiering under rekonstruksjonen gis prioritet foran alle andre panthavere. Det åpnes også for å kunne gjøre midlertidig unntak fra det offentliges fortrinnsrett for krav på skatt og merverdiavgift.
Når det gjelder spørsmålet om dekning av kreditorene, foreslås kravet om likebehandling fjernet. Vedtakelsen av en frivillig rekonstruksjon forutsetter enstemmighet. Ved en tvangsakkord er det krav om simpelt flertall.

Lovforslaget har også regler om konvertering av gjeld til egenkapital i forbindelse med rekonstruksjonen. Dette skal kunne vedtas med simpelt flertall ved beslutning om kapitalforhøyelse.

Forslaget innebærer også at skyldneren vil kunne oppnå en viss beskyttelse mot åpning av konkurs mv. under rekonstruksjonsforhandlingen.

Vårt firma har flere kvalifiserte advokater med bred erfaring innenfor konkurs- og bobehandling, restrukturering og gjeldsforhandling. Vi bistår gjerne din virksomhet også i disse spørsmål.

Back To Top
Search