Skip to content

Statsbudsjettet 2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er i dag lagt fram, og vi omtaler noen av de forslåtte endringene.

 

Særskilte enkeltendringer:

 • Den såkalte 350-kroners grensen for merverdiavgiftsfritak ved import av varer fra utlandet fjernes i løpet av 2020. Dette innebærer at kjøp fra utlandet nå skal ilegges avgift fra og med første krone. Det opprettes en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for beregning og betaling av merverdiavgift, der ansvaret legges på den utenlandske selgeren eller e-handelsplattformen som tilbyr varer til norske forbrukere. Ordningen skal gjelde for varer med verdi inntil 3 000 kroner. Næringsmidler holdes utenfor registerings- og rapporteringsordningen ordningen.
 • Rentebegrensningsreglene i skatteloven § 6-41 utvides. Begrensningsregelen skal nå omfatte både eksterne og interne renter for selskap i konsern. Endringsforslaget gjelder kun dersom netto rentekostnader for de norske konsernselskapene overstiger 25 millioner kroner i inntektsåret. Det foreslås også en unntaksregel som innebærer at skatteyter kan kreve full fradrag for årets rentekostnader dersom egenkapitalen i selskapet eller den norske delen av konsernet er tilnærmet lik eller høyere enn egenkapitalen i konsernet globalt.
 • Kringkastingsavgiften avvikles. Regjeringen foreslår at omleggingen finansieres ved å redusere personfradraget i inntekts­beskatningen. Skatteøkningen er mindre enn bortfallet av NRK-avgiften.
 • Skatteplikt og fradragsrett for underholdsbidrag fjernes.
 • Opsjonsordningen for små oppstartsselskap utvides. Skatteplikten på opsjoner gitt i medhold av ordningen utsettes til man har solgt de aksjene man har kjøpt ved hjelp av opsjonene. Dagens ordning foreslås utvidet til å omfatte selskap som har opptil 12 ansatte. Maksimal opsjons­fordel per ansatt økes fra 500 000 kroner til 1 000 000 kroner.
 • Det foreslås flere endringer i Skattefunn-ordningen. Timesatsen for egenutført FoU øker fra 600 til 700 kroner. Fradragsprosenten settes til 19 prosent for alle bedrifter. En øvre grense for fradragsgrunnlaget på 25 millioner kroner både for egenutført og innkjøpt FoU. Fradragsretten begrenses til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.
 • Aksjer i nystiftede selskaper skal ikke lenger skal verdsettes basert på aksjekapital og overkurs, men heller følge de samme reglene som andre ikke-børsnoterte aksjer. Dette medfører samtlige ikke-børsnoterte aksjer i aksje- og allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge, skal verdsettes til aksjenes andel av selskapets samlede skattemessige formuesverdi.
 • Næringseiendom som eies indirekte gjennom et unotert aksjeselskap eller selskap med deltakerfastsetting medregnes til 100 prosent av dokumenterbar omsetningsverdi på selskapets hånd når sikkerhetsventilen benyttes, i motsetning til den tidligere regelen om 90 % av omsetningsverdi.
 • Finansskatt på lønn og overskudd i finansnæringen videreføres med henholdsvis 5 prosent og 25 prosent i 2020.
 • Barnetrygden økes med 3 600 kroner i året for barn opp til fylte 6 år. Endringen trer i kraft fra og med 1. september 2020.

 

Mulige regelendringer og avklaringer i løpet av 2020:

 • Det varsles at det skal sendes ut høringsnotat vedrørende kildeskatt på renter og royalty i løpet av året, og at det er en målsetning å fremme et lovforslag i løpet av 2020.
 • Skatteoppkrevingen overføres fra kommunen til Staten v/Skatteetaten. Besparelsene er beregnet til 370 millioner kroner årlig.
 • Dersom Storbritannia forlater EU i tråd med utmeldingsavtalen vil landet i en overgangsperiode (trolig til og med 31.12.2020) regnes som et EU-land i forhold til norsk skattelovgivning. Dersom det blir en såkalt «no-deal» uttreden vil Storbritannia utgangspunktet regnes som et land utenfor EØS-området. Departementet vil derfor arbeide med å få på plass overgangsregler som sikrer at Storbritannia skattemessig behandles som et EØS-medlem ut 2019.
 • Det er en målsetning å redusere maksimal eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig fra 5 til 4 promille fra og med 2021.

 

Enkelte endringer i skattesatser:

 • Innslagspunktet for trinnskatt økes med 3,6 % for alle trinn i tråd med forventet inntektsøkning.
Trinn 1 2019  2020  Endring 
Innslagspunkt 174 500 kr 180 800 kr 3,6 pst.
Trinn 2      
Innslagspunkt 245 650 kr 254 500 kr 3,6 pst.
Trinn 3
Innslagspunkt 617 500 kr 639 750 kr 3,6 pst.
Trinn 4
Innslagspunkt 964 800 kr 999 550 kr 3,6 pst.

 

 • Personfradraget reduseres:
Personfradrag 56 550 kr 51 300 kr -9,3 pst

 

 • Inntektsuavhengig fradrag i næringsinntekt for jordbruk økes med 41,7 %.
Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.

 

2019 

 

2020 

 Endring 
Inntektsuavhengig fradrag 63 500 kr 90 000 kr 41,7 pst.
Sats utover inntektsuavhengig fradrag 38 pst. 38 pst.
Maksimalt samlet fradrag 166 400 kr 190 400 kr 14,4 pst.

 

 • Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt foreslås avskrevet med henholdsvis 10 % og 20 % pr. år.

 

Enkelte endringer i avgiftssatser:

 • Økninger i Alkohol- og tobakksavgift i tråd med forventet inntektsøkning:

 

Avgift på alkoholholdige drikkevarer 2019  2020  Endring 
Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. per liter 7,69 7,84 2,0
Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. per liter 5,01 5,11 2,0
Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter
a) 0,0–0,7 vol.pst.
b) 0,7–2,7 vol.pst. 3,44 3,51 2,0
c) 2,7–3,7 vol.pst. 12,93 13,18 1,9
d) 3,7–4,7 vol.pst. 22,40 22,83 1,9
Gjæret alkoholholdig drikk over 3,7 til og med 4,7 vol.pst, produsert ved små bryggerier. varierer varierer
Avgift på tobakksvarer 2019  2020 Endring 
Sigarer, kr/100 gram 263 268 1,9
Sigaretter, kr/100 stk. 263 268 1,9
Røyketobakk, kr/100 gram 263 268 1,9
Snus, kr/100 gram 107 109 1,9
Skrå, kr/100 gram 107 109 1,9
Sigarettpapir, kr/100 stk . 4,02 4,10 2,0

 

 • Økning på engangsavgift på personbiler:
Personbiler mv. Avgiftsgruppe a 2019  2020  Endring 
Egenvekt, kr/kg
første 500 kg 0 0
neste 700 kg 25,42 25,90 1,9
neste 200 kg 63,35 64,55 1,9
neste 100 kg 197,96 201,72 1,9
resten 230,23 234,60 1,9
 • Generell økning avgift på elektrisk kraft:
Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh 2019  2020  Endring 
Generell sats 15,83 16,13 1,9
Redusert sats 0,5 0,505 1,0
 • Flypassasjeravgiften økes:
Flypassasjeravgift, kr/passasjer 2019  2020  Endring 
Lav sats 75 76,5 2,0
Høy sats 200 204 2,0
 • Sukkeravgiften økes:
  2019 2020 Endring
Sukkeravgift, kr/kg 8,05 8,20 1,9

Dersom du har spørsmål om hvordan de foreslåtte endringene i satsbudsjettet vil påvirke deg eller din virksomhet, eller hvordan du best skal tilpasse deg, ber vi deg ta kontakt. Vi har flere dyktige advokater som kan yte bistand av høy kvalitet innenfor skatt, avgift, selskapsrett og eiendom. Vi har kontorer både i Stavanger og Sandnes.

Back To Top
Search